nl | gb | fr


Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve therapie en gedragstherapie, ofwel therapie gericht op het denken en therapie gericht op het doen, zijn de laatste jaren meer en meer geïntegreerd en leiden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek tot vergelijkbare positieve effecten. Hieruit is de cognitieve gedragstherapie en uitvoeriger nog tot de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie ontstaan.

Met behulp van een vast stramien, als basis en kader voor het therapeutisch proces, vindt binnen de Cognitieve Gedragstherapie de behandeling plaats en krijgen denken en doen beide een plaats.

Cognitieve Gedragstherapie bestaat uit een therapeutische benadering die uitgaat van cognities (het denken) en van gedrag (het doen en laten).

Cognitie:

Meestal wordt hieronder verstaan de bewuste activiteit die ieder mens bij zichzelf herkent als bewust of als in een reflex denken. In feite is dit bewuste denken, dit reflexieve denken, niet de enige vorm van cognitie die in gedrag een rol speelt. Integendeel, de meest essentiële rol is de cognitieve verwerking van prikkels die grotendeels juist onbewust verloopt.

Gedrag:

Gedrag wordt in het alledaags spraakgebruik gezien als constateerbaar of waarneembaar handelen. Vanuit psychologisch oogpunt wordt onder gedrag een meer complex geheel verstaan, namelijk het totale complex van interacties met de omgeving. Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie. De term betekenisvol, of zinvol geeft aan het gedrag juist die andere betekenis dan reacties als knipperen met de ogen als reflex, of de spijsvertering. Betekenisvol houdt in dat er niet gereageerd wordt op een lichamelijke prikkel als zodanig, maar op de cognitieve verwerking daarvan.

Kenmerken van het werken volgens uitgangspunten van de cognitieve gedragstherapie:

  • Cognities staan centraal
  • Probleemgericht
  • Gestructureerd en doelgericht
  • Actiegericht
  • Samenwerking van therapeut en cliënt zijn noodzakelijk
  • Educatief
  • Kortdurend, er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal sessies waarbij geldt: zo snel als kan, zo lang als nodig