Dossiervorming en privacyreglement

Dossiervorming en privacyreglement geschieden in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De praktijk heeft een eigen privacybeleid. Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen. Indien u dit wenst, kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. Dit dient u schriftelijk kenbaar te maken. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht. U hebt naast uw recht op inzage in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige, vindt alleen plaats wanneer u hierover inhoudelijk geïnformeerd bent en slechts met uw schriftelijke toestemming. Met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in het dossier, wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van uw behandelproces. Conform de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) verstrekt de zorgverlener geen informatie aan juristen. Informatie, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar een vereiste is, wordt met inachtneming van het privacyreglement, aan desbetreffende instantie aangeleverd, zoals materiële controles door zorgverzekeraar.

De GZ-psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De zorgverlener mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De zorgaanbieder heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Dossiervorming en het privacyreglement geschiedt op basis van de beroepscode van psychologen. Desgevraagd kunt u een exemplaar van de beroepscode inzien. Zie voor meer informatie: Beroepscode - NIP. Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 20 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

ROM-afname

De zorgaanbieder binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat middels afname van vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM)’ te realiseren. Bij begin en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen het therapieproces.

De ontvangen gegevens worden versleuteld waardoor de opgeslagen gegevens geen namen bevatten en niet meer kunnen worden herleid tot u of tot uw behandelaar. Wel kunnen deze anonieme gegevens gebruikt worden voor onderzoek.