nl | gb | fr


Kwaliteit

De zorg die SYNTAGMA levert, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen. SYNTAGMA werkt uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden en hanteert gevalideerde meetinstrumenten.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ' - waaronder ook de Generalistische Basis-GGZ - binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SYNTAGMA heeft haar kwaliteitsstatuut ingediend bij het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsstatuut van SYNTAGMA ligt in de praktijk ter inzage.

Uw behandelend psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim. Alle informatie die u met uw behandelend psycholoog deelt of die in de loop van de behandeling ontstaat of beschikbaar komt, valt daaronder. Er zal daarom geen informatie worden verstrekt - aan welke derde partij dan ook - zonder uw expliciete toestemming.

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd is de wachttijd van het moment dat u contact opneemt met SYNTAGMA tot de datum dat de intakesessie plaatsvindt.
In onderling overleg - doorgaans telefonisch - komen we tot een afspraak voor die intake, waarbij SYNTAGMA streeft naar een aanmeldingswachttijd van maximaal 2 weken (conform NZa-richtlijn).

Waarneming

Het kan zijn dat SYNTAGMA gedurende een periode niet beschikbaar is (vakantie, ziekte, etc.). Indien u die onbeschikbaarheid te lang vindt duren, kunnen we in onderling overleg besluiten dat een collega waarneemt en afspreken over welke informatie die dan zou moeten beschikken.

Tevredenheid

SYNTAGMA vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze iets zijn waarover u niet tevreden bent, dan wil SYNTAGMA dat graag van u horen. Aarzelt u s.v.p. niet om hierover in voorkomend geval met uw behandelaar in gesprek te gaan.

Wanneer het niet lukt om hete gerezen probleem rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u er voor kiezen om een bemiddelaar van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) in te zetten.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven (uitsluitend schriftelijk). Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Berg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht