Vergoeding en Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2014 is de verzekerde GGZ verdeeld over ‘huisartsenzorg’, ‘generalistische basis GGZ’ en ‘specialistische GGZ’. De toegang tot de verzekerde GGZ loopt exclusief via de huisarts en is met ingang van 1 januari 2015 beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat m.i.v. 2016 geen verwijsbrief van de huisarts nodig is indien de cliënt vooraf besluit de zorg zelf te betalen. Indien de cliënt deze keuze maakt, kunnen de kosten niet alsnog bij de verzekeraar gedeclareerd worden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt met ingang van 1 januari 2015 de Jeugdwet. De toegang tot deze zorg loopt exclusief via de huisarts, de kinderarts of de jeugdarts, maar uw gemeente kan besluiten ook nog andere verwijzers aan te wijzen.  Indien de arts het vermoeden heeft dat uw klachten of die van uw kind niet (mede) veroorzaakt kunnen worden door een dieperliggende problematiek, zal hij/zij de klachten zelf behandelen, eventueel met hulp van een praktijkondersteuner, of u doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

Indien uw arts wel het vermoeden heeft van een dieperliggende problematiek, zal hij/zij afhankelijk van de inschatting van de ernst (schriftelijk) verwijzen naar een zorgverlener voor ‘generalistische basis GGZ’ of voor ‘specialistische GGZ’. De grens tussen beide zorgsoorten ligt bij complexe, risicovolle problematiek. De arts zal hierbij gebruik maken van een standaard classificatiesysteem voor het aanduiden van problematiek.

Uw behandelaar bevestigt het eerdere vermoeden van de arts, of stelt zelf een nieuwe diagnose. Indien binnen 1 à 2 gesprekken blijkt dat de problematiek niet binnen de criteria van de Generalistische Basis GGZ valt, wordt u in overleg terugverwezen naar uw arts of doorverwezen naar de Specialistische GGZ.

SYNTAGMA verleent zorg binnen het kader van de ‘generalistische basis GGZ’ en heeft daartoe contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.  Deze psychologische zorg wordt vergoed door de basisverzekering op basis van de zorgverzekeringswet. Klik hier voor informatie. Het verplichte eigen risico voor 2023 bedraagt tenminste 385 euro, afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden.

Een aantal diagnoses wordt echter niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, zoals partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. SYNTAGMA raadt u aan om bij uw verzekeraar te informeren hoeveel u precies vergoed krijgt, afhankelijk van uw eigen polis.

Gegeven de nog onvoldoende uitgekristalliseerde situatie van de jeugdhulpverlening heeft SYNTAGMA besloten geen contracten met gemeenten te sluiten. Kosten voor deze hulp komen daarmee voor rekening van de ouders. Er zijn gemeenten die op verzoek van de ouders openstaan voor een vergoeding achteraf.

Met ingang van 1 januari 2022 verloopt de bekostiging van de GGZ volgens het ‘Zorgprestatiemodel’. In de brochure kunt u lezen wat dit inhoudt en voor u betekent. Dit betekent dat, zoals ook eerder het geval was, elke maand de declaraties door SYNTAGMA rechtstreeks worden ingediend bij de verzekeraar.

Betaling door uzelf

Voor zorg die geen deel uitmaakt van het verzekerde pakket maakt SYNTAGMA met u onderling afspraken voor wat betreft de duur en inhoud van de te leveren zorg.  Ook kunt u er zelf voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar en uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig. De prijs die wij daarvoor overeenkomen, blijft met €97,50 per enkelvoudige sessie beneden het maximumtarief zoals dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bepaald.