nl | gb | fr


Cross Border Mediation

Cross Border Mediation is een unieke manier van conflictoplossing, die in Nederland door (nog) slechts een beperkt aantal ervaren mediators wordt toegepast. Het gaat hier om het oplossen van een conflict tussen ouders bij een (dreigende) internationale kinderontvoering of wijziging van de hoofdverblijfplaats van de kinderen na scheiding, verbreking van de relatie of terugkeer van een expat naar het land van herkomst.

Internationale kinderontvoering is, gezien de mondialisering, een steeds belangrijker maatschappelijk probleem. Kinderontvoering is het ongeoorloofd overbrengen of niet doen terugkeren van een kind in strijd met het gezagsrecht zoals dit is toegekend in het land waarin het kind onmiddellijk voorafgaand aan de ontvoering zijn gewone verblijfplaats had.

Cross Border Mediation kan een lange en kostbare juridische strijd tussen ouders voorkomen. De ouders hebben de gelegenheid door middel van de "pressure-cookermethode (meestal 9 uur) in een veilige en onpartijdige omgeving onder begeleiding van twee ervaren mediators, waaronder Birgitte Beelen, regelingen te treffen over de verblijfplaats van hun kind(eren) in Nederland of in het buitenland.
Cross Border Mediation richt zich op de vraag waar het kind gaat wonen: gaat de ontvoerende ouder met kind vrijwillig terug of kunnen kind en ouder in overleg met de verzoekende partner blijven.

Cross Border Mediation is ook gericht op overeenstemming over de omgangsregeling. Uitgangspunt hierbij is gezamenlijk oplossingen te vinden die recht doen aan het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn. Het belang van het kind en een blijvend positieve relatie met beide ouders en andere familieleden staan centraal.
Het betreft dan regelingen die aansluiten bij de behoeften van de ouders, de kinderen, de wederzijdse familie en rekening houden met de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de contactmomenten, de vakantieregeling, de informatie-en consultverplichting en in incidentele gevallen de safe-return.

Een onafhankelijke en onpartijdige deskundige luister naar de gevoelens en de gedachten van het kind over door de ouders te nemen of genomen besluiten. Dit kindgesprek wordt vastgelegd in een verslag en aan de ouders en de twee Cross Border Mediators verstrekt. De (deel)afspraken tussen de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst die op verzoek van de ouders door de rechter in een beschikking kan worden vastgelegd.

Vanzelfsprekend biedt SYNTAGMA ook informatie over mogelijke consequenties en vooraf te nemen stappen bij voorgenomen besluiten ten aanzien van een eventueel vertrek naar een buitenland.

Voor meer informatie, zie ook Centrum Internationale Kinderontvoering.