nl | gb | fr


Tarieven therapie

Sinds 1 januari 2014 is de verzekerde GGZ verdeeld over ‘huisartsenzorg’, ‘generalistische basis GGZ’ en ‘specialistische GGZ’. De toegang tot de verzekerde GGZ loopt exclusief via de huisarts en is met ingang van 1 januari 2015 beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat m.i.v. 2016 geen verwijsbrief van de huisarts nodig is indien de cliënt vooraf besluit de zorg zelf te betalen. Indien de cliënt deze keuze maakt, kunnen de kosten niet alsnog bij de verzekeraar gedeclareerd worden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt met ingang van 1 januari 2015 de Jeugdwet. De toegang tot deze zorg loopt exclusief via de huisarts, de kinderarts of de jeugdarts, maar uw gemeente kan besluiten ook nog andere verwijzers aan te wijzen.

Indien de arts het vermoeden heeft dat uw klachten of die van uw kind niet (mede) veroorzaakt kunnen worden door een dieperliggende problematiek, zal hij/zij de klachten zelf behandelen, eventueel met hulp van een praktijkondersteuner, of u doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

Indien uw arts wel het vermoeden heeft van een dieperliggende problematiek, zal hij/zij afhankelijk van de inschatting van de ernst (schriftelijk) verwijzen naar een zorgverlener voor ‘generalistische basis GGZ’ of voor ‘specialistische GGZ’. De grens tussen beide zorgsoorten ligt bij complexe, risicovolle problematiek. De arts zal hierbij gebruik maken van een standaard classificatiesysteem voor het aanduiden van problematiek.

SYNTAGMA verleent zorg binnen het kader van de ‘generalistische basis GGZ’ en heeft daartoe contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Gegeven de nog onvoldoende uitgekristalliseerde situatie van de jeugdhulpverlening heeft SYNTAGMA besloten geen contracten met gemeenten te sluiten. Kosten voor deze hulp komen daarmee voor rekening van de ouders. Er zijn gemeenten die op verzoek van de ouders openstaan voor een vergoeding achteraf.

De overheid heeft in relatie tot adequate zorgzwaarte 3 ‘behandelproducten’ gedefinieerd, te weten ‘Kort’, ‘Middel’ en ‘Intensief’; de zwaarte van elk van deze ‘behandelproducten’ kan o.a. uitgedrukt worden in de verwachte, benodigde hoeveelheid behandeltijd.

Uw behandelaar bevestigt het eerdere vermoeden van de arts, of stelt zelf een nieuwe diagnose, selecteert het meest geëigende ‘product’ en declareert dat bij uw zorgverzekeraar. Indien gedurende de behandeling blijkt dat deze korter of langer dient te zijn, wordt het ‘product’ met uw instemming daarop aangepast. Indien binnen 1 à 2 gesprekken blijkt dat de problematiek niet binnen de criteria van de Generalistische Basis GGZ valt, wordt u in overleg terugverwezen naar uw arts en declareert SYNTAGMA volgens de regels het ‘Onvolledig Behandel Traject’ bij uw verzekeraar of gemeente.
NB Met ingang van 1 januari 2022 wordt deze bekostigingssystematiek vervangen door het nieuwe ‘Zorgprestatiemodel’. In de bijgevoegde brochure kunt u lezen wat deze wijziging inhoudt en voor u gaat betekenen.

Voor zorg die geen deel uitmaakt van het verzekerde pakket maakt SYNTAGMA met u onderling afspraken voor wat betreft de duur en inhoud van de te leveren zorg. De prijs die wij daarvoor overeenkomen, blijft met €97,50 per enkelvoudige sessie beneden het maximumtarief zoals dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bepaald.

Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken (minimaal twee volledige werkdagen van tevoren) worden in rekening gebracht.